-a a +a

O nadácii OTP Andrása Fáyho

 

Jedným z najvýznamnejších účastníkov finančného vzdelávania v Maďarsku je Nadácia OTP Andrása Fáyho, ktorú založila spoločnosť OTP Bank v roku 1992.

 

Hodnoty a myšlienky Nadácie sa riadia ideou politika z historického obdobia reforiem, Andrása Fáyho, ktorý bol zakladateľom prvej maďarskej sporiteľne. Prácu Andrása Fáyho by sme pre spoločnosť 21. storočia mohli zhrnúť najlepšie tak, že budúcnosťou Maďarska, Európy a celého sveta môžu byť aktívni občania disponujúci rôznorodými vedomosťami a rodiny a vyrastajúca generácia potrebujú uvedomelých jedincov. Preto môžeme Andrása Fáyho považovať za zakladateľa európskej finančnej kultúry a Nadáciu, ktorá nesie jeho meno, pionierom v tejto činnosti.

 

Nadácia OTP Andrása Fáyho, ktorá v súčasnosti disponuje už viac ako 22-ročnými skúsenosťami, vo svojej odbornej činnosti pokračuje v duchu motta "Šancu pre Generáciu budúcnosti!" a v stredobode tejto činnosti stojí rozširovanie finančných, ekonomických a hospodárskych vedomostí stredoškolských študentov, ako aj vedomé plánovanie profesijného života a kariéry. 

 

Úspech jej uznávanej odbornej práce je založený jednak na tom, že jej činnosť rešpektuje požiadavky súčasnej spoločnosti, z druhej strany sa neustále prispôsobuje aj tínedžerským trendom. Zároveň musíme vyzdvihnúť aj to, že v rámci svojich programov účinne spája činnosti vyučovacích hodín, ako aj mimoškolské činnosti, a tak okrem školských aktivít sa zúčastňuje na festivaloch a rôznych odborných podujatiach a tiež organizuje aj letné tábory a tematické dni.

 

Cieľom Nadácie nie je iba odovzdávanie nových a zaujímavých vedomostí žiakom základných a stredných škôl, ale i to, aby tieto vedomosti priniesla nielen do veľkomiest, ale aj do znevýhodnených a zaostalejších regiónov, čiže aby oslovila a dosiahla priamym alebo nepriamym spôsobom čím viac tínedžerov prostredníctvom im adresovaných programov, alebo hoci aj prostredníctvom pedagógov, zodpovedných rodičov, starých rodičov, rovesníkov a médií.

 

Dôležitým prvkom práce Nadácie OTP Andrása Fáyho je, že každý z jej programov je bezplatný a popri svojej cielenej odbornej finančno-hospodárskej edukačnej činnosti uskutočňuje aj rôznorodý mládežnícky podporný program; poskytuje kariérne vzdelávanie, daruje knihy atď. 

 

Na rozhodovaní o podporách, práci kuratória sa zúčastňovali a zúčastňujú nezávislí uznávaní odborníci a významní predstavitelia verejného života. Predsedom kuratória je Dr. prof. Szilveszter E.Vizi, bývalý predseda Maďarskej akadémie vied.Od triednických hodín až k OK Centru

 

Nadácia OTP Andrása Fáyho sa od roku 2003 čoraz intenzívnejšie zaoberá finančno-ekonomickou edukáciou. Nadácia tak prešla odbornou cestou, ktorá viedla k dnešnému efektívnemu finančnému vzdelávaniu.

V predchádzajúcich obdobiach sa snažila viesť mladých k vedomému hospodáreniu prostredníctvom súťaží, ktoré popularizovali danú tému, neskôr školskými vedomostnými súťažami a voľnočasovými podujatiami. Následne začala s vývojom 45 minútových samostatných študijných materiálov, ktoré v školách (napríklad na triednických hodinách) prednášali Nadáciou pozvaní odborníci.   

Z týchto pedagogických metód sme získali nasledovné skúsenosti: 

 • väčšina žiakov nevedela, ako sa to spája s ich každodenným životom
 • aj keď považovali danú výučbu za zaujímavú, nezapamätali si z nej veľa, v súhrne bola pre nich "len" komunikačným impulzom
 • tí, ktorých téma aspoň trochu zaujala, so svojimi otázkami sa nemali na koho obrátiť a ani sa na nikoho neobrátili, a tak im zostalo nespočetné množstvo nezodpovedaných otázok
 • väčšina  pedagógov nevedela odborným spôsobom podporiť túto misiu Nadácie, pretože ani oni sami sa nevyznali vo finančných záležitostiach
 • súťažných programov sa zúčastnili len tí žiaci, ktorí chceli niečo vyhrať, čím sa transfer vedomostí dostal do pozadia a do popredia sa dostal "lovecký pud". 

 

Vo viacerých krajinách sveta je súčasťou verejného vzdelávania aj ekonomická výchova, v Maďarsku je ale ešte v ranom štádiu. Navyše väčšina finančných, ekonomických a hospodárskych vzdelávaní čelí trom podobným problémom (alebo jednému z nich): výučba je buď povrchná, alebo obsahovo príliš hlboká pre danú vekovú kategóriu, metodika výučby je nevhodná, "učivo" je nezáživné, osoby zúčastňujúce sa na odovzdávaní vedomostí – väčšinou pedagógovia – nedisponujú komplexnými vedomosťami.

Práve preto musela Nadácia hľadať nové riešenie, bola potrebná skutočná pedagogická inovácia; k tomu všetkému musela pripraviť nový obsahový a metodický vzdelávací balík, ktorý sa dá využiť čo najefektívnejšie a dokáže čo najúspešnejšie osloviť Y, Z a milenárnu (alfa) generáciu.

Zatiaľ čo väčšina klasických pedagogických metód zlyhala, bolo potrebné vytvoriť niečo, v čom zostali zachované základy pedagogiky, metóda je sčasti kompatibilná so zvykmi a požiadavkami spoločnosti, ale napríklad radikálne skoncuje s metódou frontálneho vzdelávania.

Takto vznikla osobitná inšpiratívna pedagogická metodika, ktorá sa "inak zameriava" na obsah, a ktorá preberá množstvo prvkov z andragogických a lektorských metodík. Ďalej bola táto metodika rozšírená o niekoľko dôležitých zákonitostí psychológie, okrem iného o prvky facilitatívneho správania, ako aj o ekonomickú marketingovú komunikáciu.   

Za podpory mentora nadácie p. Zoltána Pétera Nagya pri ich plánovaní a modelovaní bol vytvorený konateľom nadácie p. Péterom Schrankóm a jeho odborným tímom systém vzdelávania efektívne použiteľný vo finančnom, ekonomickom a hospodárskom vzdelávaní, ktorý môže byť cez vzdelávanie študentov skutočnou preventívnou odpoveďou hoci aj na zabránenie novej hospodárskej kríze.

Cez projekt nadácie č. TÁMOP-3.2.1.B-11/1-2012-0001 podporovaný Európskou úniou tak vznikol OK Projekt, ktorého najatraktívnejším prvkom je OK Centrum v Budapešti (dlhší názov je Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja - Celoštátne finančné a hospodárske vzdelávacie centrum stredoškolákov). Výsledkom je formálne tréningová učebňová aktivita naplánovaná do high-tech prostredia, v ktorej hrá hlavnú úlohu získavanie zážitkov, čo v procese vzdelávania predchádza vytváraniu názorov, aj samotnému transferu vedomostí. 

 

 


 

Čo je to OK Centrum?

 

Na jeseň v roku 2012 pod vedením Nadácie OTP Andrása Fáyho sa teda spustil program, ktorý sa z hľadiska finančnej a hospodárskej edukácie, ako aj maďarského verejného vzdelávania považuje za míľnik: na Benczúrovej ulici, s využitím prostriedkov Európskej únie, v regióne ojedinelým spôsobom začalo svoju činnosť Celoštátne finančné a hospodárske vzdelávacie centrum stredoškolákov, skrátene OK Centrum, na ktorom sa zakladá dnes už komplexný edukačný program s názvom OK Projekt.

 

Vzdelávacie centrum prijíma a vzdeláva vo svojich učebniach vybavených najmodernejšími audiovizuálnymi zariadeniami študentov prichádzajúcich z najrôznejších častí krajiny, respektíve Nadácia, pokračujúc vo svojej doterajšej činnosti, prevádzkuje vzdelávaciu sieť podporovanú novými nástrojmi, ktorá navštevuje stredné školy. V rámci tejto činnosti používa svoje vlastné finančné, ekonomické a hospodárske vzdelávacie materiály takým spôsobom, aby každý z modulov obsahujúcich tréningové prvky spĺňal požiadavky kladúce do popredia "zábavné učenie". Popri zábavných tréningových materiáloch určených pre štyri stredoškolské ročníky sem prichádzajúce skupiny sa môžu oboznámiť s reláciami viacerých oblastí (napríklad šport, média, enviromentálny manažment) a obchodu, ďalej rozšírovaním vzdelávacej činnosti dokáže Nadácia osloviť už aj žiakov základných škôl, aj pre nich vie zabezpečiť finančné, ekonomické a hospodárske vedomostné materiály, špecifické pre ten-ktorý ročník (tento program beží pod názvom Sulibank - Školská banka).

 

OK Centrum je teda jednou zo špeciálnych vzdelávacích inštitúcií v Európe, ktoré vzniklo preto, aby jedinečným spôsobom poskytovalo bezplatne, na vysokej úrovni a zábavne predovšetkým finančné, ekonomické a hospodárske vzdelávanie, ako aj sebapoznanie a kariérne vzdelávanie pre mladých.

 

V OK Centre...

 

 • ...každé dieťa alebo mladý človek dostáva vedomosti určené pre jeho vekovú kategóriu
 • ...učivo, aj metodika sa neustále menia, prispôsobujúc sa k aktuálnym trendom a požiadavkám cieľovej skupiny
 • ...sa priebežne sleduje spokojnosť účastníkov vzdelávania, ktorá má v súčasnosti priemernú hodnotu 4,7 (na stupnici od 1 do 5)
 • ...k teoretickému vzdelávaniu sú pridružené špeciálne prvky praktickej výučby: napríklad špeciálny program v ZOO pre študentov spojený s ekonomickou výučbou na mieste
 • ...nie je problém s udržaním pozornosti generácie Y, Z a milenárnej (alfa) generácie: preto už viacero maďarských aj zahraničných vzdelávacích inštitúcií prebralo túto metodiku vzdelávania
 • ...každé vyučovanie je bezplatné.

 

 


 

 

 

Čo ešte treba o OK Projekte vedieť?

 

Cieľom projektu je formovanie názoru spoločnosti a vzdelávanie študentov vo vzdelávacom prostredí svetovej úrovne pomocou jedinečnej metodiky a obsahu.

Poslanie projektu: priblížiť čím väčšiemu počtu ľudí finančné, ekonomické a hospodárske poznatky, ktoré sú nevyhnutnými prvkami úspešného života v 21. storočí.

Spoločenská hodnota projektu:

 • Objasnenie nezodpovedaných otázok a súvislostí hospodárskej krízy
 • Pridaná hodnota k vytvoreniu a formovaniu úspešného a podľa možností šťastného dospelého života
 • Formovanie názoru budúcej generácie počnúc od jedinca, ktorý sa vie postarať sám o seba až po zodpovedného hospodára.

Odborné základy projektu, ktorého jedinečnosť sa skrýva v jeho komplexnosti:

 • Jeho základom je princíp "zábavne vzdelávať a vzdelávať sa", čiže edutainment.
 • Finančné, ekonomické a hospodárske učivo, založené na vedeckých základoch. Týmto spôsobom program usporadúva základné tézy mikro a makroekonómie, vedecké pozadie moderného fungovania trhu, ako aj súvislosti ľudskej, spoločenskej existencie a hospodárstva do modulov, ktoré sú zrozumiteľné aj pre študentov. Ponecháva samostatné kapitoly na prediskutovanie spoločenských a ekonomických hodnôt a systému hodnôt v 21. storočí. Predstavenie každodenného hospodárenia, základy podnikania a hospodárskej činnosti na vysokej úrovni sú taktiež súčasťou učiva.
 • Realita, ktorú je možné na praktických aktivitách predviesť ako príklad a k danej téme prislúchajúca teória vzájomne na seba nadväzujú. Popri základnom finančnom, ekonomickom a hospodárskom vzdelávaní sa študenti zúčastňujú aj na tematických praktických školeniach. Takto môžu napríklad spoznať každodenné fungovanie a hospodárenie obchodného centra, štadiónu alebo zoologickej záhrady.
 • Mimoriadne dôležité sú vysvetlenia, postavené na interakciách osobných skúseností študentov, respektíve prednášky a vysvetlenia bez akýchkoľvek tabu. Hlavným pravidlom tvorcov programu je: ani jedna otázka nemôže zostať nezodpovedaná!
 • Ojedinelá metodika v kombinácii s najlepšími ekonomickými edukačnými prvkami a nástrojmi sveta. Metodika je založená na úlohách 4 vedeckých oblastí v rámci praktickej výučby: pedagogika, psychológia, marketingová komunikácia a sociológia.
 • Učivo je zostavené s prihliadnutím na efektivitu výučby, špecificky pre dané vekové skupiny a spôsobom modulárneho systému. Priebežný rozvoj a obsahové rozširovania sa tiež riadia touto logikou.
 • Obsah sa priebežne dopĺňa. Obsah sa neprispôsobuje len odborným zmenám, ale aj trendom a móde vo svete detí.
 • OK Centrum, kde bolo cieľom vytvoriť prostredie poskytujúce zážitok už na prvý dojem a odovzdávať vedomosti spôsobom bohatým na zážitky.
 • V centre jeho pozornosti stojí ČLOVEK. Vo výučbe zamestnáva odborníkov- vlastných odchovancov so špeciálnym vzdelaním. Vyučujúci lektori sú priebežne hodnotení a bodovaní tak účastníkmi, ako aj odbornými koordinátormi. 

 Penetrácia OK Projektu

 

Pre finančný, ekonomický a hospodársky program Nadácie je charakteristické tak vertikálna, ako aj horizontálna penetrácia.

 

V roku 2012 si OK Projekt zvolil na získavanie učiteľov efektívnejšiu cestu ako boli predchádzajúce: školenie učiteľov. V tom sa jeho partnerom stala najväčšia pedagogická inštitúcia, Fakulta pedagogiky a psychológie Univerzity Loránda Eötvösa (ELTE PPK), ktorá do svojho študijného programu zabudovala učivo s názvom "Program Základy", tvoriaci základ OK Projektu. Dvojročné štúdium poskytujúce ekonomické a hospodárske vedomosti a ukončené pedagogickou odbornou skúškou je novinkou v oblasti finančnej edukácie, a preto sa učivo s finančnou, ekonomickou a hospodárskou tematikou dostáva po prvý krát v Maďarsku do systému školení učiteľov, ktorí nemajú ekonomické vzdelanie.

 

Od roku 2013 Nadácia poskytuje vzdelávacie kurzy už aj pre žiakov základných škôl, v súčasnosti už disponuje pre vekovú skupinu 8 až 14 rokov 7 tréningami, špecifickými pre jednotlivé ročníky, doplnenými o také programové prvky, ako aktivity na externých miestach, návšteva finančných inštitúcií, alebo aj rôzne súťažné projekty. Program OK Projekt pre základné školy sa nazýva Sulibank (Školská banka) (www.sulibank.hu).

 

Od roku 2013 Nadácia poskytuje vzdelávacie kurzy už aj pre žiakov základných škôl, v súčasnosti už disponuje pre 8 až 14-ročných 7 tréningami špecifickými pre jednotlivé vekové kategórie doplnenými o programové prvky, ako externé aktivity, návšteva finančných inštitúcií, alebo rôzne súťažné projekty. Program OK Projekt pre základné školy sa nazýva Sulibank (Školská banka) (www.sulibank.hu).

 

Od jari 2014 v meste Nyíregyháza a jeho okolí navštevuje triedy, ktoré sa o tému zaujímajú, samostatný lektorský tím. V prvej polovici roku 2016 sa plánuje v tomto meste vybudovanie nového OK Centra podobného inštitúcii v Budapešti vybaveného najmodernejšou technikou, ktoré zabezpečí inšpiratívne prostredie. Takto budú tréningy spĺňať požiadavky aj doteraz využívanej inšpiratívnej pedagogickej metodiky a zvýšením kapacity umožnia osloviť ešte väčší počet študentov.

 

Nadácia už niekoľko rokov poskytovala aj program na pomoc pri výbere povolania a plánovaní kariéry. Povzbudená jeho úspechom a cítiac požiadavku spoločnosti, ako aj v záujme rozvoja uvedomelosti mladých ľudí ohľadne budúcnosti, na jeseň 2014 ako súčasť OK Projektu spustila svoj komplexný kariérny program, v rámci ktorého môžu účastníci získať sebapoznanie potrebné pri výbere povolania, môžu sa naučiť praktiky sebamanažovania, ktoré im pomôžu pri uplatňovaní sa, ďalej môžu získať obraz o svete práce, ako aj o špecifikách jednotlivých profesií.

Tiež v roku 2014, ako prvá stanica medzinárodného rozširovania sa, vďaka podpore OTP Bank Romania, vznikla nadácia s názvom "Právo na vzdelanie", ktorá v školskom roku 2014/2015 v rôznych mestách Rumunska pripravuje študentov na uvedomelosť ohľadne svojej budúcnosti prostredníctvom tréningov, poskytujúcich finančné, ekonomické a hospodárske vedomosti. (www.okcenter.ro)

 

V roku 2015 sa aj Slovensko pripojilo k OK Projektu prostredníctvom nadácie s názvom OTP READY Nadácia. V súčasnosti prebieha metodické školenie našich kolegov-lektorov (so zapojením lektorov z Maďarska), vďaka čomu budú v školskom roku 2015/2016 naše ojedinelé vzdelávacie moduly dostupné aj pre študentov na Slovensku.Naše doterajšie výsledky

 

Prostredníctvom rôznych úspešných programov OK Projektu oslovujúcich rovnako učiteľov, ako aj študentov Nadácia umožňuje, aby sa rozvoj finančnej kultúry stal spoločenskou úlohou a spoločenským procesom. 

Lektorský tím z OK Centra v Budapešti a z mesta Nyíregyház doposiaľ (jeseň 2012 - jar 2015) usporiadal niekoľkohodinové školenia pre viac ako 30.000 žiakov základných a stredných škôl. Súčasne zrealizoval programi zamerané na formovanie postojov pre viac ako 50.000 osôb.

 

 

Kontakty

 

Dr. Lilla Sarkady-Kiss

Vedúca projektu

Adresa: H-1068 Budapest, Benczúr u. 26.

Tel.: +36-30-616-6800

E-mail: lilla.kiss@okkozpont.hu

 

 

Naše informačné brožúrky

 

Viac informácií o Nadácii OTP Andrása Fáyho, respektíve o OK Projekte môžete získať z našich nasledujúcich dvoch brožúrok: